ഹംസവും ദമയന്തിയും....


3 comments:

Manoraj May 8, 2011 at 11:40 AM  

നളദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നം പോലെ
കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി...

നല്ല ചിത്രം

har May 9, 2011 at 9:11 AM  

good snap.....keep on going...

Paachu / പാച്ചു May 9, 2011 at 8:30 PM  

ബോസ്സ്, നല്ല പടം, കാറൽമണ്ണയിലേതാണോ ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mullookkaaran. Make your own badge here.
Indradhanuss
Malayalam Blog Tips&Trics

Blog Archive

Followers

© 2010 http://meghatheertham.blogspot.com